AS-21 เครื่องเอนปั่่นจักรยาน
  • ราคาพิเศษ
  • Dimensions : 0.50 x 1.30 x 0.90 m.

โครงสร้างหลัก       เป็นเหล็กขนาด 2.5นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง        ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

ที่นั่งและพนักพิง    พลาสติก LLDPE

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาด 0.50 x 1.30 x 0.90 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  1  ท่าน

Related Products