AS-15 เครื่องล้อบริหารหัวไหล่
  • ราคาพิเศษ
  • Dimensions : 0.40 x 0.60 x 1.30 m.

โครงสร้างหลัก       เป็นเหล็กขนาด 3นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

โครงสร้างรอง        ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาด 0.40 x 0.60 x 1.30 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  1  ท่าน

Related Products